اخبار و اعلانات

10 نوع سرقت ادبی در تحقیق

1.     یک.منبع ثانویه (Secondary Source) این نوع پلاجیاریزم هنگامی رخ میدهد که یک محقق از یک منبع ثانویه، مثل یک مطالعه متا آنالیز استفاده  کرده، ولی فقط به منابع اولیه آورده شده در مطالعه متا آنالیز استناد می کند. در واقع در این نوع از پلاجیاریزم، نویسندگان به جای رفرنس دادن به یک مطالعه (کار انجام شده توسط نویسندگان منبع ثانویه)، به چندین مقاله که در منبع ثانویه استفاده شده رفرنس دهی می کنند، و به این ترتبی، در مقدار کار واقعی انجام شده بزرگنمایی صورت می گیرد.   2.     منبع نامعتبر (Invalid Source) این نوع پلاجیاریزم هنگامی رخ میدهد که یک ...

مطالعه بیشتر