فرایند پذیرش مقالات

فرایند پذیرش و انتشار مقاله در فصلنامه آینده پژوهی مدیریت

 

مراحل ارسال تا تایید نهایی مقاله

مرحله 1. مراجعه به سایت فصلنامه

مرحله 2. ثبت نام و ارسال مقاله براساس قالب آیین نگارش مربوطه

مرحله 3. پس از ارسال مقاله توسط نویسنده به سامانه، در مرحله اول مقاله از نظر رعایت راهنمای تدوین توسط کارشناسان نشریه بررسی خواهد شد. (لطفا جهت تسریع در روند فرآیند داوری، قبل از ارسال مقاله، قسمت راهنمای نویسندگان را به دقت مطالعه کنید و مقاله را به طور دقیق بر اساس راهنمای تدوین موجود در سامانه تنظیم و ارسال کنید).

مرحله 4. در صورت پذیرش در مرحله اول، مقاله در مرحله دوم از نظر کیفیت محتوا و مرتبط بودن موضوع توسط سردبیر، دبیر تخصصی و کمیته علمی مورد ارزیابی اولیه قرار خواهد گرفت. این مرحله معمولا پانزده روز تا یک ماه به طول خواهد انجامید.

مرحله 5. پس از پذیرش در مرحله دوم، مقاله به دو داور ارسال خواهد شد. فرآیند داوری مقالات بدین شرح است: 

5-1. اگر دو داور مقاله را رد کنند، مقاله رد خواهد شد. لازم به ذکر است درصورت رد مقاله، نتیجه از طریق سایت به نویسنده یا نویسندگان اعلام خواهد شد.

5-2. اگر نظر دو داور بازنگری کلی مقاله باشد مقاله برای بازنگری به نویسنده داده خواهد شد.

5-3. اگر نظر یک داور بازنگری کلی و داور دیگر رد مقاله باشد، مقاله به داور سوم ارسال و با توجه به نظر داور سوم بر اساس مورد 5-1 و 5-2 تصمیم گرفته خواهد شد.

5-4. سپس مقاله برای انجام بازنگری های به نویسنده ارسال خواهد شد. پس از اینکه نویسنده مقاله را بر اساس نظر داوران اصلاح و ارسال کرد، مقاله به یکی از داوران برای ارزیابی تطبیقی داده خواهد شد.

همچنین ایمیلی برای یادآوری به داوران ارسال می‌شود و در صورت عدم داوری مقاله پس از موعد مقرر، مقاله از داور پس گرفته شده و به داور جدید داده خواهد شد. با توجه به میزان اصلاحات درخواستی و نقطه نظرات داوران و سرعت و دقت انجام اصلاحات توسط نویسندگان، اخذ پذیرش در این نشریه (پس از مرحله چهارم) حدود 5 الی 14 ماه (در صورت تایید نهایی داوران) به طول خواهد انجامید.