اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر عبدالله جاسبی

مدیریت استاد

jfmsrbiauyahoo.com

سردبیر

دکتر ناصر میرسپاسی

مدیریت استاد

jfmsrbiauyahoo.com

مدیر داخلی

دکتر افسانه زمانی مقدم

مدیریت دانشیار

jfmsrbiauyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر نادرقلی قورچیان

مدیریت استاد دانشگاه علوم و تحقیقات

naghourchiangmail.com

دکتر ابوالحسن فقیهی

مدیریت استاد دانشگاه علامه طباطبایی

faghihiiams.ir

دکتر حسین وظیفه دوست

مدیریت استاد

jfmsrbiaugmail.com

دکتر غلامعلی طبرسا

مدیریت استاد دانشگاه شهید بهشتی

vtzadehgmail.com

دکتر رضا نجف بیگی

مدیریت استاد علوم و تحقیقات تهران

najafbagy2000yahoo.com

دکتر محمد حقیقی

مدیریت استاد دانشگاه تهران

mhaghighiut.ac.ir

دکتر وحیدرضا میرابی

مدیریت دانشیار

vrmirabiyahoo.com

افسانه زمانی مقدم

مدیریت دانشیار

afz810gmail.com

سیدحمید خداداد حسینی

مدیریت بازاریابی استاد، دانشگاه تربیت مدرس

khodadadmodares.ac.ir

محمود متوسلی

اقتصاد استاد، دانشگاه تهران

motevasdlut.ac.ir

محمدحسین مدرسی

ژنتیک انسانی استاد، دانشگاه تهران

modaresitums.ac.ir

منیژه حقیقی نسب

بازاریابی بین الملل دانشیارگروه مدیریت، دانکشده علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه الزهرا(س)

mhaghighinasabalzahra.ac.ir

میرزا حسن حسینی

مدیریت بازرگانی استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

mh_hoseinipnu.ac.ir

عبداله هندیانی

مدیریت استراتژیک دانشیار، دانشگاه علوم انتظامی امین

apuac.ir

ناصر پورصادق

مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی، دانشکده مدیریت راهبردی

nasersndu.ac.ir

مدیر اجرایی

شهرزاد هوشمندی نیا

مدیریت بازرگانی- بازاریابی ویراستار ارشد

shahrzadhoshmandyahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

رفیده عثمان

مالی، بانکداری، سرمایه گذاری، استراتژی های سرمایه گذاری بین المللی دانشکده مدیریت، دانشگاه یو تی ام، مالزی

rafidah.othmanutm.my