اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر عبدالله جاسبی

مدیریت استاد

jfmsrbiauyahoo.com

سردبیر

دکتر ناصر میرسپاسی

مدیریت استاد

jfmsrbiauyahoo.com

مدیر داخلی

دکتر افسانه زمانی مقدم

مدیریت دانشیار

jfmsrbiauyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر نادرقلی قورچیان

مدیریت استاد دانشگاه علوم و تحقیقات

naghourchiangmail.com

دکتر ابوالحسن فقیهی

مدیریت استاد دانشگاه علامه طباطبایی

faghihiiams.ir

دکتر حسین وظیفه دوست

مدیریت استاد

jfmsrbiaugmail.com

دکتر غلامعلی طبرسا

مدیریت استاد دانشگاه شهید بهشتی

vtzadehgmail.com

دکتر رضا نجف بیگی

مدیریت استاد علوم و تحقیقات تهران

najafbagy2000yahoo.com

دکتر محمد حقیقی

مدیریت استاد دانشگاه تهران

mhaghighiut.ac.ir

دکتر وحیدرضا میرابی

مدیریت دانشیار

vrmirabiyahoo.com

افسانه زمانی مقدم

مدیریت دانشیار

afz810gmail.com

مدیر اجرایی

شهرزاد هوشمندی نیا

مدیریت بازرگانی- بازاریابی ویراستار ارشد

shahrzadhoshmandyahoo.com