درباره نشریه

«مجله مدیریت و اقتصاد»، با آغاز فعالیت خود از سال 1367، اولین و قدیمیترین نشریه علمی در دانشگاه آزاد می باشد که 30 سال سابقه فعالیت دارد.

پس از مدتی مجله مدیریت و اقتصاد با تغییراتی با عنوان «مجله پژوهشهای مدیریت» ادامه حیات داد.

بر اساس نظر «کمیسیون مجلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» این مجله به «مجله آینده پژوهی مدیریت» تغییر نام داده و بر اساس نامه شماره: 1267/18/3/، مورخ: 14/01/1396، «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری»، این فصلنامه مجدد دارای درجه علمی گردید.

هم اکنون «مجله آینده پژوهی مدیریت» از معدود مجلات حوزه آینده پژوهی مدیریت در کشور میباشد.