دوره و شماره: دوره 33، شماره 1 (پیاپی 128) - شماره پیاپی 128، خرداد 1401 
ارائه الگوی استراتژی منابع انسانی سبز در بانک رفاه کارگران با رویکرد آینده

10.30495/jmfr.2022.20266

افسانه زمانی مقدم؛ لیلاالسادات قاسمی رام؛ زین العابدین امینی سابق؛ سید عبداله سجادی؛ سید احمد هاشمی