دوره و شماره: دوره 31، شماره 4 (پیاپی 123) - شماره پیاپی 123، اسفند 1399 
مفهوم پردازی مدل تعالی کسب و کار:مبتنی بر رویکرد آینده پژوهی

یوسف ملک میرزایی؛ محمد محمودی میمند؛ علی رجب زاده قطری؛ محمود سمیعی نصر


ارائه مدل کسب و کار فن‌بازارها در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر

شهرزاد هوشمندی نیا؛ کریم حمدی؛ سراج الدین محبی؛ افسانه زمانی مقدم