دوره و شماره: دوره 30، شماره 4 (پیاپی 119)، اسفند 1398، صفحه 1-259 
آینده نگاری تأثیر فناوری های همگرا بر مدل آرمانی نظام اداری ج.ا. ایران

هدایت کارگر شورکی؛ سید حبیب الله میرغفوری؛ حبیب زارع احمدآبادی؛ علی محمد سلطانی


خوشه بندی و نگاشت روند 40 ساله پژوهش‌های حوزه آینده نگاری

محمد یوسفی خرایم؛ حاکم قاسمی؛ فرهاد درویشی سه تلانی؛ عین اله کشاورزترک؛ مرتضی موسی خانی


طراحی مدل سازمانهای اینده با قابلیت اطمینان بالا (مورد مطالعه صنعت بانکداری)

لقمان رحمانپور؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ سید مهدی الوانی؛ ناصر hamidi


آینده پژوهی صنعت بانکداری با رویکرد سناریو نویسی

فرهاد شمشیری؛ عبدالحمید ابرهیمی؛ روح الله سمیعی؛ مجید اشرفی