دوره و شماره: دوره 29، شماره 3 (پیاپی 114) - شماره پیاپی 114، آذر 1397 
رابطه رهبری معنوی با آینده پژوهی و نوآوری سازمانی در کارکنان

صفحه 136-144

محمد صالحی؛ سیده زهرا حسینی درونکلایی؛ سید باقر رکابی