دوره و شماره: دوره 27، شماره 2 (پیاپی 107) - شماره پیاپی 107، آذر 1395 
تأثیر فعالیتهای مدیریت دانش بر عملکرد غیرمالی شرکتهای آب و برق

صفحه 59-74

کریم اسکندری؛ حسین بوداقی خواجه نوبر؛ رضا رستم زاده؛ صادق بایایی هروی