دوره و شماره: دوره 28، شماره 4 (پیاپی 111) - شماره پیاپی 111، بهمن 1396 
تدوین ساختار مناسب آینده‌پژوهی در شهرداری اصفهان

صفحه 67-78

سعید ابراهیمی؛ زهرا قاطعی کلاشمی؛ مسعود حاج بنده؛ داریوش مرادی