دوره و شماره: دوره 26، شماره 4 (پیاپی 105) - شماره پیاپی 105، بهمن 1394 
تحلیل روند بازارهای مالی در شرایط وقوع تحولات محیطی

صفحه 59-67

فروزنده جعفرزاده پور؛ امیر ناظمی؛ علیرضا اسدی