دوره و شماره: دوره 25، شماره 1 (پیاپی 101)، بهمن 1393