دوره و شماره: دوره 24، شماره 2 (پیاپی 99)، مهر 1392 
شناسایی و رتبه بندی معیارهای موثر بر خرید الکترونیکی در کشور

صفحه 1-14

طهمورث حسنقلی پور؛ سید محمد هاشمی نژاد؛ محمد جواد عزیزان؛ محسن صیقلی


بررسی تأثیر اجرای تسهیم شغل در ایجاد توازن بین کار و زندگی کارکنان وزارت کار و امور اجتماعی

صفحه 15-29

مهدی ایران نژاد پاریزی؛ فاطمه عزیز آبادی فراهانی؛ فاطمه السادات رضوی


بررسی تاثیر تعهد سازمانی بر ترک خدمت کارکنان(مطالعه موردی)

صفحه 41-54

احمد ودادی؛ محمود رضائی زاده؛ علی میرهاشمی؛ حسین علی نجفی