دوره و شماره: دوره 18، شماره 4 (پیاپی71)، دی 1385 
مدیریت را هاندازی ضرورت فراموش شده در مؤسسات صنعتی و تولیدی

صفحه 85-94

ایرج سلطانی؛ هوشنگ تقی زاده؛ جواد پورتقی انوریان