دوره و شماره: دوره 2.2، شماره 1(پیاپی 2 آینده پژوهی مدیریت)، فروردین 1392، صفحه 1-127 
شناسایی و رتبه بندی معیارهای موثر بر خرید الکترونیکی در کشور

صفحه 1-14

طهمورث حسنقلیپور؛ سید محمد هاشمی نژاد؛ محمد جواد عزیزان؛ محسن صیقلی


بررسی تأثیر اجرای تسهیم شغل در ایجاد توازن بین کار و زندگی کارکنان وزارت کار و امور اجتماعی

صفحه 15-29

مهدی ایران نژاد پاریزی؛ فاطمه عزیز آبادی فراهانی؛ فاطمه السادات رضوی


بررسی تاثیر تعهد سازمانی بر ترک خدمت کارکنان(مطالعه موردی)

صفحه 41-54

احمد ودادی؛ محمود رضائی زاده؛ علی میرهاشمی؛ حسین علی نجفی