دوره و شماره: دوره 1.1، شماره 1(پیاپی 1آینده پژوهی مدیریت)، دی 1391، صفحه 1-133 
سنجش همراستایی استراتژیک در سازمان های ایرانی

صفحه 85-98

میرعلی سیدی؛ ناصر پورصادق؛ سولماز اکبرپور