دوره و شماره: دوره 20، شماره 4(پیاپی 83)، دی 1388 
بررسی تفاوت های رفتاری بین سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی بعد از تعطیلات هفتگی

صفحه 79-86

دکتر مریم خلیلی عراقی؛ دکتر فریدون رهنمای رودپشتی؛ آرام جودکی