دوره و شماره: دوره 19، شماره 3(پیاپی78)، مهر 1387، صفحه 1-142