شرایط و عوامل موثر بر اجرای خط مشی های مالیاتی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

در پی یافتن عوامل موثر بر اجرای خط مشی های مالیاتی مجلس و دلایل عدم اجرای این خط مش ی ها، ابتدا با توجه به مبانی
نظری تحقیق و نظر اهل خبره 36 متغیر شناسایی گردید. بر اساس متغیرهای شناسایی شده ، پرسشنامه ای با 167 سوال تهیه ش د.
از 350 نفر (حجم نمونه ) از ممیزان کل و سر ممیزان درخواست گردید، نسبت به 233 قانون مصوب مجلس که وظیفه اجرای آنها را بر
عهده داشتند، اظهار نظر نمایند . با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی ، به روش واریماکس ، عوامل موثر بر اجرای خط مشی های مالیاتی
عبارتند از : 1) شفافیت سیاست ها و قوانین مالیاتی، 2) رهبری سازمانی و توجه به فرهنگ جامعه و مشارکت در امر قانونگذاری،
3) شرایط اجتماعی و سیاسی و حمایت مردمی، 4) اهمیت سازمان مجری برای سایر سازمانها و نهادها، 5) تعهد سازمان مجری و
مسئولین شان به اجرا، 6) گرایش مجریان به اجرا و منطقی بو دن آن از نظر آنها، 7) جو همدلی و همکاری در سازمان، 8) انگیزش و
تمایلات کارکنان سازمان مجری، 9) گوناگونی و تنوع مودیان و سازمان های وابسته، 10 ) محدودیت زمانی و ضمانت اجرا، 11 ) شرایط
اقتصادی، و 12 ) دانش و آگاهی های کارکنان سازمانهای مجری سیاستها و قوانین مالیاتی . مجمع واریانسی که این عوامل تبیین می کنند، برابر با 49/7 است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effective conditions and factors on tax policies implementation

نویسندگان [English]

  • G. Memarzade
  • H. Taherpour Kalantari
چکیده [English]

For finding effective factors on implementation of tax policies, approved by parliament, first, in
consideration to theory bases, researcher fined 36 variables. Based on these variables, a questionnaire with
167 questions was provided. In consideration with 233 tax rules, 350 auditors and chief auditors of Tax
Organization of Tehran (sample size), implementing tax rules, answered the questions. Using of Varimax
method of Factor Analysis, 167 questions was formed 12 factors: 1) transparency of tax rules and policies, 2)
organizational leadership and attention to community culture and participation in policy making, 3) social –
political conditions and people support, 4) importance of implementing organization for other organizations
and constitutions, 5) commitment of implementing organizations and their management to policy
implementation, 6) attitude of personnel of implementing organization, 7) cooperation and consentience
climate in organization, 8) tendency and motivation of personnel of implementing organization, 9) diversity
of taxpayers and dependent organizations, 10) time limitation and guaranty of implementation, 11) economic
conditions, and 12) knowledge of personnel of implementing organization. Variance of these factors was
49/7.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public Policy
  • judicial policies
  • executive policies
  • legislative policies
  • regulatory policies
  • distributive policies
  • redistributive policies
  • polic implementation