بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و سبک تصمیم گیری و ارائه یک الگوی بهینه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

تصمیم گیری در فرهن گهای سازمانی مختلف می باشد، سوال اصلی این پژوهش این است که آیا بین بکارگیری سب کهای مختلف
تصمیم گیری با توجه به نوع فرهنگ سازمانی در جهت اثربخشی سازمان رابطه ای وجود دارد و اگر پاسخ مثبت است چه مدلی می تواند
این روابط را نشان دهد؟ و آیا مدل مزبور در جامعه آماری مورد بررسی نیز به همان شکل کاربرد دارد؟
بررسی های انجام شده بر روی 61 سازمان مورد بررسی در استان خراسان رضوی بیانگر وجود رابطه بین سب کهای مختلف
تصمیم گیری (هدایتی، تحلیلی، رفتاری و ادراکی)، فرهنگ های سازمانی مختلف (وظیفه مدار، قدرت مدار، حمایت مدار و توفیق مدار) و
عملکرد سازمانی به شرح زیر م یباشد:
- در سازما نهایی که فرهنگ وظیف همدار دارند، سبک تصمی مگیری تحلیلی با عملکرد همبستگی مستقیم و معنی داری دارد.
- در سازما نهایی که فرهنگ قدرت مدار دارند، سبک تصمی مگیری هدایتی با عملکرد همبستگی مستقیم و معنی داری دارد.
- در سازما نهایی که فرهنگ حمای تمدار دارند، سبک تصمی مگیری رفتاری با عملکرد همبستگی مستقیم و معن یداری دارد.
- در سازما نهایی که فرهنگ توفی قمدار دارند، سبک تصمی مگیری ادراکی با عملکرد همبستگی مستقیم و معنی داری ندارد.
همچنین با توجه به نتایج آزمون فرضیات، که نشان م یدهد در سازمان هایی که فرهنگ وظیفه مدار یا قدر تمدار دارند، هر دو سبک
تصمیم گیری هدایتی و تحلیلی با عملکرد رابطه مستقیم و معنی داری دارند، از یک سو و تحلیل یافته های توصیفی که بیانگر آن است که
فرهنگ وظیفه مدار و قدرت مدار در جامعه آماری در کنار هم مشاهده گردید هاند از سوی دیگر، محقق بر آن شد که این دو فرهنگ را زیر یک
1 را برای دو « تحکم مدار » عنوان و دو سبک تصمیم گیری را نیز زیر یک عنوان قرار دهد. سپس با کسب نظر از اهل خبره عنوان فرهنگ
2 را برای دو سبک تصمیم گیری تحلیلی و دستوری برگزید. « عمل گرا » فرهنگ وظیف همدار و قدرت مدار و عنوان سبک تصمیم گیری
در واقع فرهنگ تحکم مدار فرهنگ سازمانی است که ویژگ یهای وظیفه مداری و قدرت مداری را توأمان دارا می باشد و در سازمان های
جامعه آماری این فرهنگ بیشترین فراوانی را داراست و سبک تصمی مگیری عمل گرا سبکی است که از ترکیب هدایتی و تحلیلی به
وجود آمده است، یعنی از نظر شیوه تفکر عمودی، منطقی و سلسله مراتبی است و از بعد دیگر اقتدارگرا می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of Relation Between Organizational Culture and Decision Style and Presentation an Optimal Model

نویسندگان [English]

 • N. Mirsepase
 • H. Danaei
چکیده [English]

The current research seeks to explain the relationship between organizational culture and decision styles in
order to provide a model for effective decision styles in different organizational cultures. In fact, the main
question is that "is there any relationship between using different decision styles and organization
efficiency", and if the answer is yes, which model com show this relationship? And, "is that model applied in
the statistical universe in the some manner?' Also, problems concerning the decision style of managers which
as a concealed but important and in fluential factor has not been sufficiently examined yet, and identifying
decision styles among managers of statistical universe are the other key questions Pursued in this research.
Studies on 61 organizations in Khorasan Razavi Province show that there are relationships between
different decision styles (e.g. Directive, analytical, behavioral, conceptual) and various organizational
cultures (e.g. Role, power, support, achievement) as follows:
- In organizations with a role culture, there is a direct and meaningful correlation between analytical
decision style and performance.
- In organizations with a power culture, there is a direct and meaningful correlation between directive
decision style and performance.
- In organizations with a support culture, there is a direct and meaningful correlation between behavioral
decision style and performance.
- In organizations with an achievement culture, there is a direct and, meaningful correlation between
conceptual decision style and performance.
Given that in role culture and in power culture, both the analytical and directive decision styles have a
direct meaningful correlation with performance on one hand, and on the other hand descriptive findings
show that wherever there is a role culture, one finds a power culture too, and finally the observations and
interviews of researcher in organization included in statistical universe, the researcher decided to categorize
the above tow cultures under one label and the relevant two decision styles under one label too; thus with the
approval of the knowledgeable experts, I chose the label of dominance-oriented culture instead of the role
and power cultures and the label of pragmatic decision-making style in place both analytical and directive
decision styles.
In fact, the dominance- oriented culture is the organizational culture that is characterized by role and power
features simultaneously and has the most frequency in statistical universe; the pragmatic decision-making
style is one which is formed by combining directive and analytical styles; i.e., it is vertical, rational and
hierarchic from the thinking style point of view and is power- oriented from the other dimension point of
view

کلیدواژه‌ها [English]

 • Analytic style of Decision making
 • Directive style of Decision making
 • Behavioral style of Decision making
 • Conceptual style of Decision making
 • Role culture
 • Power culture
 • Support culture
 • Achievement culture
 • Organizational Performance