ارزیابی نظام مدیریت عملکرد کارمندان شرکت گاز خراسان رضوی ( با استفاده از مدل بلوغ قابلیت های کارکنان (PCMM)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

این پژوهش نظام مدیریت عملکرد شرکت گاز خراسان رضوی را بر اساس مدل بلوغ قابلیت های منابع انسانی ارزیابی
می کند. روش تحقیق این بررسی از لحاظ هدف کاربردی است و بر اساس نحوه گردآوری داده ها توصیفی می باشد. این
مطالعه برای تعیین سطح بلوغ حوزه فرایندی مدیریت عملکرد، با استفاده از فرمول برآورد حجم نمونه کوکران، تعداد 92
نفر از کارکنان شرکت مذکور را به صورت تصادفی ساده انتخاب نموده است.
ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه مبتنی بر مدل بلوغ قابلیت های منابع انسانی است که آزمون پایایی آن0.935 بوده است.
نتایج این پژوهش نشان می دهند که حوزه فرایندی مدیریت عملکرد در شرکت گاز خراسان رضوی بر اساس مدل
بلوغ قابلیت های منابع انسانی در حد مطلوب نیست و می بایست اقدامات پیاده سازی و نهادینه سازی برای استقرار نظام
مدیریت عملکرد در شرکت مذکور انجام پذیرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating performance management system for personnel of khorasan razavi gas corporation with using people capability maturity model (PCMM)

نویسندگان [English]

  • Gholam Abas Shekari
  • Mohamad Shahab Sheybanifar
چکیده [English]

This research evaluates performance management system in Khorasan Razavi gas
corporation based on people capability maturity model. This research also is based on applied
goal and on the basis of data collecting is descriptive. This study conducted in order to
determine maturity level in performance management process area, so, using formula of
estimation of sample size, 92 employee were selected randomly. The research tool for data
gathering was questionire that reliability assess is 0.953.
The result indicated performance management process area on the basis of people capability
maturity model is not optimum and Implementation Practices and Institutionalication
Practices must establish in this corporation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • performance management
  • maturity Model
  • maturity structure
  • organizational capability
  • process area
  • Implementation & Institutionalization Practices