مقایسه پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات نظام آموزش مجازی و سنتی در دانشگاه آزاد اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 مسئول مکاتبات

چکیده

ارزیابی عملکرد می تواند به دستیابی به اهداف مختلف کمک کند ولی اصلی ترین آنها فراهم آوردن اطلاعات
دربارة رفتارهاست، سایر مقاصد ارزیابی عملکرد را می توان در دو طبقه داوری در مورد عملکردهای قبلی و
بهبود و بهسازی عملکردهای آتی تقسیم کرد. در ارزیابی عملکرد قبلی به فعالیتهای گذشته تاکید می شود،
عمدتاً اندازهگیری و مقایسه عملکرد و همچنین چگونگی استفاده از اطلاعات ایجاد شده مورد توجه میباشد.
داوری در مورد عملکردهای قبلی بازخورد باارزشی را درباره اثربخشی روشهای گزینش و برنامه های آموزش
سازمان فراهم می آورد. در ارزیابی عملکرد با جهت گیری بهبود و بهسازی، برعملکرد آینده و استفاده از
اطلاعات حاصل از ارزشیابی ها برای پیشرفت تاکید می شود. اگر منظور از فرایند ارزیابی افزایش عملکرد در
آینده است، مدیریت میتواند اهداف دور و نزدیک کارکنان، حذف موانع و مشکلات موجود در سر راه
عملکرد و نیازهای آموزشی آینده را در کانون توجه قرار دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه
پیشرفت تحصیلی دانشجویان نظام آموزش مجازی و سنتی در دانشگاه آزاد اسلامی، انجام شد. جامعه آماری
تحقیق 101 نفر دانشجو ( 63 نفر دانشجوی نظام آموزش مجازی و 38 نفر دانشجوی نظام آموزش سنتی)
میباشد که به منظور گردآوری داده ها از نمرات تحصیلی دانشجویان سال آخر رشته مدیریت فناوری
اطلاعات مقطع کارشناسی ارشد در دو دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی و واحد علوم و تحقیقات استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون Tاستفاده گردیده و نتایج تحقیق نشان داده است
که بین پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات نظام آموزش مجازی و
سنتی در دانشگاه آزاد اسلامی تفاوت معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing academic development among master students studying management Information Technology in Islamic Azad University, using virtual against traditional systems

نویسندگان [English]

  • Esmaeil Kavousy 1
  • Javad Moghadasi 2
  • Nadi Alizadeh 1
چکیده [English]

most major one of them. Other performance evaluation criterias can be divided into two classes of previous
performances and modification and improvement of further. In previous performance evaluation the emphasis is
on previous actions, primarily measuring and comparing performance also how to use provided information is of
interest. Viewings of previous performance records provide valuable feedback on selecting methods
effectiveness and organizations educational programs. In performance evaluation with modification and
improvement approach, the emphasis shift on future work and the use of evaluation information for progress.
Management can focus on employees short and long term goals, eliminating performance drawbacks and
problems in the way, and future educational needs if performance improvement is the intention of evaluation.
The present research aim is comparing academic development of master students in virtual learning environment
versus traditional learning environment in Islamic Azad University. The statistical population sample size in this
research is 101 students (63 students of virtual learning system and 38 students of traditional learning system).
Data gathered from senior students of Islamic Azad University E-Campus and Islamic Azad University Science
and research Campus. E-campus learning system is virtual and Science and Research campus learning system is
traditional. First the students marks were gathered from both campus, then t-test was used in order to analyze the
data. In conclusion, the research shows that there is a significant difference between academic development of
master students in virtual learning environment and traditional learning environment in Islamic Azad University.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic Development
  • Virtual Education
  • Traditional Education