مدل آینده نگر بهبود توانمندی‌های انتقال تکنولوژی در سیستم های ایمنی خودرو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران

2 استادگروه مدیریت صنعتی، واحدتبریز، دانشگاه آزاد اسلامی،تبریز، ایران

3 گروه مدیریت صنعتی ، دانشکده مدیریت و حسابداری ،واحد کرج ، دانشگاه آزاد اسلامی ، کرج ، ایران

10.30495/jmfr.2022.20722

چکیده

زمینه : سیستم های ایمنی خودرو به عنوان یکی از مهم ترین بخش های صنعت خودرو یرای بهبود کیفیت وآماده شدن برای آینده نیازمند شناسایی تکنولوژی های روز و روش های مناسب انتقال آن ها می باشد.
هدف : هدف از این پژوهش، شناسایی مؤلفه‌های بهبود توانمندی‌های انتقال‌تکنولوژی در سیستم‌های ایمنی خودرو و تحلیل روابط میان آنها با رویکردی به پروژه های آینده انتقال تکنولوژی می‌باشد.
روش‌ها : این مطالعه از نوع مطالعات کاربردی و توصیفی پیمایشی و مبتنی بر مدل سازی ریاضی با سیستم استنتاج فازی می باشد. با استفاده از مطالعه ادبیات و تحقیقات پیشین و مصاحبه با 11 نفر از خبرگان شرکت های سازنده سیستم های ایمنی خودرو، شاخص ها شناسایی و دسته‌بندی ‌گردید و برای تحلیل روابط میان عوامل ، رویکرد استنتاج فازی با نرم افزار Matlab مورد استفاده قرار گرفت.
یافته ها : تعداد 20 شاخص شناسایی و در4 مولفه دسته‌بندی ‌گردید. مولفه بومی سازی و استقرار تکنولوژی با اخذ رتبه اول و معیار وزنی 38/34 درصد با اهمیت ترین متغیر در بین مولفه های چهارگانه مؤثر بر بهبود توانمندی های انتقال تکنولوژی است و مولفه شناسایی و انتخاب تکنولوژی با معیار وزنی 56/19 در رتبه آخر قرار گرفت.
نتیجه گیری : توانمندی بومی سازی و استقرار تکنولوژی نقش مهمی در توسعه تکنولوژیکی سیستم ایمنی خودرو دارد و می‌تواند در افزایش ظرفیت جذب شرکت‌های مرتبط نقش ویژه ای ایفا نماید. لذا مدیران ارشد و تصمیم گیران خودروساز بایستی توجه ویژه‌ای به شاخص‌های بعد توانمندی بومی سازی و استقرار تکنولوژی داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Futuristic model to improve the capabilities of technology transfer in automotive safety systems

نویسندگان [English]

  • AMIR REZA NAKHAEI 1
  • Soleyman Iranzadeh 2
  • mehrdad Hosseini Shakib 3
1 Student of Tehran Science and Research Branch Islamic Azad University
2 Professor, Department of Industrial Management, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
3 Department of Industrial Management , Faculty of Management & Accounting , Karaj Branch , Islamic Azad University , Karaj , Iran
چکیده [English]

Background: Car safety systems, as one of the most important parts of the automotive industry, to improve quality and prepare for the future, require the identification of modern technologies and appropriate methods of their transmission.
Objective: The aim of this study is to identify the components of improving the transmission capabilities of technology in automotive safety systems and to analyze the relationships between them with a forward-looking approach.
Methods: This study is applied and descriptive survey study and based on mathematical modeling with fuzzy inference system. Using previous literature and research studies and interviews with 11 experts from automotive safety systems companies, indicators are identified and categorized. And to analyze the relationships between the factors, the fuzzy inference approach with Matlab software are used.
Results: 20 indicators are identified and categorized into 4 components. The localization and deployment component of technology with the first rank and 34.38% weight criterion is the most important variable and the identification and selection of technology with 19.66 weight criterion is in the last rank.
Conclusion: senior executives and automakers should pay special attention to the indicators of the capability of localize and deploy technology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technology
  • technology transfer
  • automotive safety system
  • Fuzzy inference system
  • Future technology transfer projects