بررسی عوامل کلیدی موثر بر مزیت رقابتی با رویکرد اجتماعی (مورد مطالعه: بانک رفاه کارگران )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد واحد یاسوج

2 عضو هیئت علمی گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

10.30495/jmfr.2022.20721

چکیده

زمینه: اگر چه مباحث مربوط به رقابت سابقه‌ای طولانی در ادبیات اقتصاد و مدیریت بازرگانی دارد اما افزایش اهمیت آن در چند دهه اخیر در مطالعات و بویژه پژوهش‌های بازرگانی بخوبی نمایان است. در چنین شرایطی ضرورت توجه به بازاریابی و دستیابی به رقابت پذیری برای بانک‌ها اهمیت پیدا کرده است.
هدف: این پژوهش با هدف کلی بررسی و تحلیل عوامل کلیدی موثر مزیت رقابتی با تأکید بر بازاریابی اجتماعی و رویکرد آینده در بانک رفاه کارگران انجام شده است.
روش: این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از جهت شیوه گردآوری دادهها و روش انجام از نوع توصیفی است. داده های پژوهش بوسیله یک پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شده و جامعه آماری آن را مدیران و کارشناسان بانک رفاه به تعداد 200 نفر تشکیل می دهندو نمونه گیری آماری از طریق جدول گرجسی و مورگان به تعداد 127نفر از طریق روش نمونه گیری روش خوشه ای انجام گرفت. برای روایی پرسشنامه از روش روایی ظاهری و محتوایی و برای پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. برای بررسی داده ها و آزمون فرضیه ها از نرم افزار PLS استفاده شده است.
یافته ها: نتایج بدست آمده حاکی از تایید همه فرضیه ها می باشد.
نتیجه گیری: بر اساس این نتایج می توان گفت که عوامل کلیدی موثر بر ایجاد مزیت رقابتی برای بانک رفاه شامل: مسئولیت پذیری اجتماعی، ایجاد اطمینان و رفاه برای مشتریان،اجرای سیاست‌های مشتری مداری ، تاکید بر جلب رضایت و وفاداری مشتریان با روش بازاریابی هدفمند و بازاریابی سبز می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Futurology-Based Study into the Key Factors Affecting the Competitive Advantage with an Emphasis on Social Marketing (Case Study: Refah Bank Staff)

نویسندگان [English]

  • mahdi karimian kakolaki 1
  • Mohammad Haghighi 2
  • abdolkhalegh gholami chenarestan olia 1
2 University of Tehran
چکیده [English]

This research took a futurology-based approach to study and analyze the key factors influencing the competitive advantage with an emphasis on social marketing in Refah bank staff. The study was of applied type in terms of its purpose and of descriptive type in terms of data collection. The six hypotheses used in this study were taken from a conceptual model which was obtained in a qualitative research. Further, the data was gathered via a researcher-developed questionnaire. The statistical population of the study included 200 mangers and experts of Refah bank. The sample of the study also consisted of 127 managers and staff done by gorjesi and Morgan table through clustering method. For validity check, face and content types of validity were checked and for reliability, Chronbach alpha was used. Given the low number of participants, PLS, which is a variance-based technique for path modeling, was employed to analyze gathered data. The obtained results of the study confirmed all of the hypotheses. Accordingly, it could be concluded that the key factors influencing the competitive advantage for Refah bank staff are “social responsibility”, creating confidence and welfare for customers”, “implementing customer–oriented policies”, and “emphasizing on customers’ fidelity and satisfaction” through purposive marketing and green marketing methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • competitive advantage
  • social marketing
  • futurology
  • modeling of Structural equation