ارائه مدل مرتبط با عناصر مؤثر محیط درون فروشگاهی بر احساسات مصرف کنندگان و خرید تفننی با رویکرد آینده پژوهی در صنعت خرده فروشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت بازرگانی. دانشکده مدیریت و حسابداری. دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

2 گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران شمال. دانشگاه آزاد اسلامی، تهران. ایران

4 گروه مدیریت بازرگانی. واحد تهران مرکزی. دانشگاه أزاد اسلامی. تهران. ایران

10.30495/jmfr.2022.20720

چکیده

زمینه: این پژوهش متمرکز بر آینده خرده فروشی با شناخت رفتارهای محتمل مصرف کنندگان در محیط درون فروشگاهی با رویکرد دیده بانی آینده است.
هدف: هدف این مقاله بررسی مدلی با رویکرد آینده پژوهی است که چهار عنصر محیط فروشگاهی (موسیقی، نورپردازی، کارکنان و طرح بندی) و دو ویژگی فردی (گرایش به لذت بردن از خرید و گرایش به خرید تفننی) در آن از طریق احساس مثبت و منفی بر رفتار خرید تفننی تأثیر گذاشته و شخص را مجبور به انجام آن خرید می‌کنند و مشخص می کند که در اثر ترکیب این عناصر رفتارهای محتمل مصرف کننده چگونه خواهد بود که می تواند اساس موفقیت صنعت خرده فروشی در آینده را تشکیل دهد.
روش: داده‌های مورد نیاز با استفاده از یک پرسشنامه استاندارد شده که به 385 خریدار فروشگاه های زنجیره ای رفاه در سطح شهر تهران داده شد، گردآوری گردید. روایی با استفاده از روایی محتوایی، تحلیل عاملی تاییدی و نیز پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ آزمون شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری، از نرم افزار آماری پی ال اس نسخه 3 استفاده شده است.
یافته ها: در مدل ساختاری آزمایش شده با پی ال اس، محققان دریافته‌اند که محیط فروشگاه از طریق تأثیر مثبت و ایجاد انگیزه موجب خرید تفننی می شود.
نتیجه گیری: نتایج نشان داده‌اند که متغیرهای شخصیت از طریق تأثیر منفی و ایجاد انگیزه بر خرید تفننی تأثیر می گذارند. همچنین مشخص شد که طرح بندی مهمترین عامل اثرگذار بر خرید تفننی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting the related model of store environment effective elements on consumer feelings and impulsive buying: Application of Future study approach in retail industry

نویسندگان [English]

  • Bahman Fallah HoseinAbadi 1
  • Hassan Esmailpur 2
  • Hamid Reza Saeednia 3
  • Mansoure Aligholi 4
1 ‌Business Management, Management and Accounting Faculty, Qazvin Islamic Azad University
2 Department of business management, Central Tehran Branch ,Islamic Azad university, Tehran, Iran.
3 Department of Business Managment,
4 ‌Business managent
چکیده [English]

This study aims to investigate a process in which four store environment elements (music, lighting, staff, and layout) and two individual characteristics (attitude to enjoy shopping and attitude to impulsive buying) affect the impulsive buying behavior through positive and negative feelings and force the person to do shopping by future study approach in retail industry. The required data were collected using a standardized questionnaire given to 385 shoppers from the Refah Chain Stores across the city of Tehran. The validity was tested using content validity and confirmatory factor analysis and the reliability was tested using Cronbach's alpha. For data analysis using the structural equations, the statistical software PLS 3.0 has been used. In the structural model tested by PLS, the researchers have found that the store environment could lead to impulsive buying through the positive effect and motivation and also help retail industry in future by estimating of consumer behavior. The results have also shown that the personality variables affect the impulsive buying through the negative effect and motivation. It was also revealed that layout is the most important factor affecting the impulsive buying.

کلیدواژه‌ها [English]

  • store evironment
  • impulsive buying
  • tendency to shopping enjoy
  • positive feeling
  • negative feeling
  • Future Study