ارائه مدلی برای بازاریابی درونگرا و برونگرا در بازاریابی دیجیتال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 عضو تمام وقت گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات

3 هیئت علمی دانشکده مدیریت تهران مرکز

10.30495/jmfr.2022.20719

چکیده

در دهه هاى اخیر، توسعه وگسترش فناورى هاى جدید ارتباطى، موجب تحولات شگرفى در تمامى زوایاى حیات اجتماعى شده و روز به روز بر اثرات آن افزوده مى شود.اهمیت بازاریابی دیجیتال این روزها بر کسی پوشیده نیست و این اهمیت تنها به دلیل رشد سریع آن نیست بلکه بدلیل این است که اساسا آینده کسب و کارها بستگی به بازاریابی دارد. در آینده نزدیک تمام اشکال بازاریابی سنتی در شکلی جدید و مطابق با بازاریابی دیجیتال کار خواهند کرد.در مفهوم پایهای، بازاریابی برونگرا یا سنتی از تاکتیکهای فشار و اجبار استفاده میکند، در حالی که بازاریابی درونگرا یا جاذبهای از تاکتیکهای کشش و جذب استفاده میکند. بخش بزرگی از بازاریابی درونگرا یا بازاریابی جاذبه ای متکی بر ایجاد محتوای با ارزش و جذب بازدیدکنندگان از آن است. جامعه آماری موردنظر خبرگان دانشگاهی با تخصص مدیریت بازاریابی و خبرگان فعال در عرصه بازارهای دیجیتال می باشند.
تعداد نمونه آماری در مرحله کیفی جهت انجام مصاحبه 12 نفر تعیین کفایت می گردد و در مرحله کمی 161 نفر از فعالان حوزه بازاریابی دیجیتال در شرکت های فعال در زمینه بازارایابی اینترنتی انتخاب می شوند.در بعد کیفی از رویکرد نظریه داده بنیاد و در بعد کمی بمنظور اعتبار سنجی مدل از روش دلفی ، تحلیل عامل تاییدی و تکنیک سوارا جهت غربال گری و اولویت بندی عوامل موثر استفاده می شود . در پایان پس از تعیین مقولات، طبقات کلی مدل در قالب عوامل علی ،پدیده محوری،عوامل زمینه ای ،راهبردها،عوامل مداخله گر و پیامد ها مورد شناسایی قرار می گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Model for inbound and outbound marketing in digital marketing

نویسندگان [English]

  • Razieh Kokabi 1
  • Kambiz Heidarzadeh 2
  • bahram kheiri 3
2 Kambiz Heidarzadeh, Assoc. Prof. Dr. Department of Business Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Faculty of Management, Tehran Center of Management
چکیده [English]

In recent decades, the development of new communication technologies has led to dramatic changes in all aspects of social life and its effects are increasing day by day. The importance of digital marketing these days is not hidden from anyone and this importance is only due to its rapid growth. It's not because the future of businesses depends on marketing. In the near future, all forms of traditional marketing will work in a new way, in line with digital marketing. Much of inbounded marketing or gravitational marketing relies on creating valuable content and attracting visitors. The present study is conducted with a mixed research approach and the statistical population is academic experts with marketing management expertise and experts active in the field of digital markets. The number of statistical samples in the qualitative stage is sufficient for 12 people to be interviewed and in the quantitative stage 161 digital marketing activists are selected in companies active in the field of internet marketing. In order to validate the model, Delphi method, confirmatory factor analysis and SWRAR technique are used for screening and prioritization of effective factors. Finally, after determining the categories, the general classes of the model are identified in the form of causal factors, pivotal phenomenon, background factors, strategies, intervening factors and consequences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • marketing
  • inbounded marketing
  • outbounded marketing
  • digital marketing