ارائه مدل چهار بعدی جهت تقویت بازاریابی الکترونیکی صنایع تبدیلی آینده در افق چشم‌انداز 1404 (با تمرکز بر آمیخته بازاریابی الکترونیکی استان زنجان).(اصلاحه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

2 استادیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان ، ایران.

10.30495/jmfr.2022.20718

چکیده

این پژوهش با هدف ارائه مدل چهار بعدی جهت تقویت بازاریابی الکترونیکی صنایع تبدیلی آینده در افق چشم‌انداز 1404 (با تمرکز بر آمیخته بازاریابی الکترونیکی استان زنجان) انجام گرفته است. روش این پژوهش، بر حسب نوع هدف،آمیخته، کاربردی و برحسب روش اکتشافی به شیوه پیمایشی است که روایی آن به شکل روایی سازه و پایایی پرسشنامه نیز از طریق روش آلفای کرونباخ به میزان (735/0) به تأیید رسیده است.
جامعه آماری در این پژوهش در بخش کیفی خبرگان دانشگاهی و مدیران و کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان به تعداد 16 نفر و در بخش کمی، کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان به تعداد 600 نفر است و از روش تصادفی ساده جهت جمع‌آوری نمونه آماری بهره گرفته شده، و برای تعیین حجم آن نیز از فرمول کوکران استفاده شده است که بر اساس محاسبه 234 پرسشنامه توزیع و جمع‌آوری گردید. همچنین در تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل آزمون تی تک نمونه مستقل جهت شناسایی مولفه های موثر و مقایسه وضعیت موجود و مطلوب و از آزمون فریدمن جهت رتبه بندی مولفه های شناسایی شده با کمک نرم‌افزارهای اکسل و spss کمک گرفته شده است.
ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های بازاریابی الکترونیکی در صنایع تبدیلی با تمرکز بر آمیخته بازاریابی الکترونیک عبارت بودند از: قیمت (روش پرداخت، تخفیفات، قیمت بر مبنای ارزش تمام شده، مزایده و تبلیغات)، در پایان با توجه به نتایج پژوهش، پیشنهادهای کاربردی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fourth Dimensional Model for Boosting Electronic Marketing of Future Conversational Industries at 1404 Horizon (Focusing on Electronic Marketing Mix of Zanjan Province)

نویسندگان [English]

  • babak molaei 1
  • Afsaneh Zamanimaghadam 2
  • Firozeh HajialiAkbari 3
1 Azad University of Zanjan Branch
2 Assistant Professor, Department of Educational Management, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Business Management, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran.
چکیده [English]

Abstract
The purpose of this study was to provide a four-dimensional model for strengthening the electronic marketing of the future transformative industries at the 1404 horizons (focusing on the electronic marketing mix of Zanjan province). The method of this research is based on the type of purpose, mixed, applied and exploratory method in a survey method. The validity of the research is based on the construct validity and reliability of the questionnaire by the Cronbach's alpha method (0.735).
The statistical population of this study was 600 people in the qualitative section of the academic experts and managers and experts of the Jihad-e-Agriculture Organization of Zanjan Province, and in the quantitative section, experts of Jihad-e-Agriculture Organization of Zanjan Province, 600 people. Using simple random sampling method, a statistical sample was used. The Cochran formula was used to determine its volume and distributed and collected based on 234 questionnaires. Also, descriptive statistics and inferential statistics were used to analyze the data. Independent T-test was used to identify the effective components and compare the existing and desired status, and Friedman's test was used to rank the identified components with the help of Excel and SPSS software. Is.
Dimensions, components and indicators of electronic marketing in the transformation industry focused on the electronic marketing mix: price (payment method, discount, price based on value, auction and advertising); in the end, according to the results of the research, applied proposals for presentation Has been.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic Recovery
  • Conversion Industries
  • Electronic Marketing Blend
  • Future Conversion Electronics Electronics Marketing
  • Future transformation industries