تاثیرات تغییر فرآیندهای سازمان‌دهی بر پیاده سازی موفق آینده نگاری راهبردی در سازمان های ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

2 دانشجوی دکتری آینده پژوهی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

3 مدیر گروه رشته مدیریت صنعتی دانشگاه امام خمینی قزوین

4 استادیار گروه آینده پژوهی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

چکیده

با توجه به وضعیت پویای صنعت ورزش، کسب موفقیت در این حوزه نیازمند آینده نگاری، تفکر راهبردی و برنامه‌ریزی بلندمدت است. تقویت برنامه ریزی و تفکر راهبردی نیازمند تصمیم‌های آینده‌نگرانه برای رسیدن به موفقیت در محیط رقابتی صنعت ورزش می‌باشد و باید از آینده‌نگاری راهبردی به‌عنوان یک عامل مهم در ایجاد، خلق و دست یافتن به مزیت رقابتی استفاده کرد. هدف این مقاله بررسی تاثیرات تغییر فرآیندهای سازمان‌دهی بر پیاده‌سازی موفق آینده‌نگاری راهبردی در سازمان های ورزشی است. برای رسیدن به این هدف، با بررسی ادبیات پژوهشی، چهار بعد حاصل از تغییرات در فرآیندهای سازمان‌دهی و رویه های مرتبط با آن (مشروع سازی از طریق توجیه، عقلانیت و منطق ابزاری، ایجاد تمایز بین انواع دانش، سرکوب خلاقیت و اجرای راهکارهای کلی برای همه نوع مسائل) مشخص ‌شده است.جامعه آماری پژوهش شامل مدیران ورزشی و اساتید و دانشجویان دکتری سیاست‌گذاری ورزشی بود و پرسش‌نامه در بین 70 نفر از مدیران، اساتید و دانشجویان توزیع شد. به ‌منظور تحلیل داده‌ها از روش مدل‌سازی به روش حداقل مربعات استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که رویه‌های سازمانی جدید حاصل از تغییرات در فرآیندهای سازمان‌دهی بر عدم موفقیت در اجرا و پیاده‌سازی آینده‌نگاری راهبردی در صنعت ورزش اثر مثبت و معنادار دارد. برای پیاده‌سازی موفق‌ آینده‌نگاری راهبردی بعد از تغییر فرآیندهای سازمان‌دهی در اثر تغییر مدیران ورزشی یا تغییر مالکیت باشگاه‌ها تا حد امکان از شکل‌گیری رویه‌هایی مثل مشروع ‌سازی از طریق توجیه، عقلانیت ابزاری، سرکوب آزادی اخلاق و راه‌حل‌های کلی در حل مسائل بین مدیران میانی در این سازمان‌ها جلوگیری شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impacts of Organizing Processes Changes on Strategic Foresight Implementation Framework in Sport Industry

نویسندگان [English]

  • Ali Hemmati Afif 1
  • Mahdi Nikooye 2
  • Mohammadmahdi Mozaffari 3
  • einollah keshavarz turk 4
1 IKIU
2 PhD. Candidate of Imam Khomeini International University
3 Director of Industrial Management at Imam Khomeini University of Qazvin
4 IKIU
چکیده [English]

Implementing organizing activities with foresightfulness decisions is critical for competitive success due to uncertainty in environment of sport organizations. So strategic foresight has been developed in order to create and achieve sustained competitive advantage. Applying and implementing strategic foresight by middle managers is important because of their responsibilities and authorization in managing, controlling and organizing of the organizations. This article aim is to identify factors influence on dissipation of strategic foresight implementation based on changes in organizing processes. In other word, considering organizing processes role in implementation of strategic foresight, this research investigates the effects of organizing processes and its related associated routines on strategic foresight implementation. Therefore, factors that have influence on successful or unsuccessful implementation of strategic foresight in sport organizations, should be identified. The article aim is to identify influence of organizing processes and their associated routines (rhetoric of legitimation, Instrumental rationality, suppression of creative freedom, and the formulation of solutions in search of problems) on successful strategic foresight implementation with using partial least square (PLS) software.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Foresight
  • Organizing Routines
  • Sport Industry
  • Organizing Processes