خوشه بندی و نگاشت روند 40 ساله پژوهش‌های حوزه آینده نگاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 آینده پژوهی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی

2 دانشیار، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

3 استادیار، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

4 استاد، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

چکیده

زمینه: توسعه روش‌هایی اثربخش به منظور کاستن از پیچیدگی‌ها و عدم‌قطعیت‌های آینده و مواجهه با تغییرات سریع و گسسته یک ضرورت در عصر حاضر می‌باشد. آینده‌نگاری به عنوان یک ابزار موثر برای کاستن از پیچیدگی سیستم‌های پیچیده و پویا مورد توجه می‌باشد.
هدف: با توجه به اینکه حجم زیاد پژوهش‌ها به عنوان چالش، برای در این پژوهش با استفاده از تکنیک‌های علم‌سنجی، روند تحقیقات پژوهشگران در حوزه آینده‌نگاری تجزیه و تحلیل گردیده است.
روش‌ها: در این پژوهش 3883 مقاله منتشر شده بین سال‌های 1979 تا ژوئن 2019 در حوزه آینده‌نگاری در پایگاه WOS با استفاده از نرم‌افزار VOSviewer تجزیه و تحلیل گردید و شبکه ارجاعات مقالات، هم رخدادی کلمات کلیدی، همکاری نویسندگان و ارجاعات مجلات تجزیه و تحلیل شده و نویسندگان، برجسته شناسایی شدند.
یافته‌ها: بر اساس نتایج به دست آمده نشریات futures ، technological forecasting and social change ، journal of political economy ، به عنوان تاثیرگذارترین مجلات در حوزه آینده‌نگاری شناخته شدند. همچنین Suddendorf, T، Saritas, O، Sarpong, D وRohrbeck, R به عنوان نویسندگانی با بیشترین سهم در تولید علم شناخته شدند. از میان کلمات کلیدی استفاده شده در کل مقالات بررسی شده نیز، کلمات decision-making، corporate foresight، climate-change حایز بالاترین رتبه در تکرار بین مقالات حوزه آینده‌نگاری بوده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Clustering and mapping the 40-year trend of foresight research

نویسندگان [English]

  • mohammad yousefi khoraem 1
  • hakem gasemi 2
  • farhad se talani 2
  • Einollah Keshavarz Turk 3
  • Morteza Mousakhani 4
1 futures studies, Faculty of Social Sciences, Imam Khomeini International University
2 Associate Professor, Imam Khomeini International University
3 Assistant Professor, Imam Khomeini International University
4 Professor, Islamic Azad University of Qazvin
چکیده [English]

Abstract
foresight are considered as an effective tool to reduce the complexity of complex and dynamic systems. Defeating the business environment can be very dangerous for organizations, prospecting provides a structured opportunity to look at the future. Therefore, due to the diversity and variety of issues related to futurism, organizations and researchers have conducted numerous research in this field.
purpose: Considering the large volume of researches as a challenge for identifying research trends and emerging areas, in this research, using scientific methods, the research process of researchers in the field of foresight analysis And analyzed.
Methods: In this research 3883 articles published between 1979 and June 2019 in the field of foresight in the WOS database were analyzed using VOSviewer software. The article's network of referrals, both the occurrence of keywords, the co-authorship of the authors And references to magazines analyzed and identified by leading authors, journals and fields of research.
Findings: According to the results, futures, technological forecasting and social change, journal of political economy, were recognized as the most influential magazines in the field of futures studies. Also, Suddendorf, T, Saritas, O, Sarpong, D, and Rohrbeck, r were recognized as authors with the highest share in science production. Among the keywords used in all reviewed articles, the words decision-making, corporate foresight, climate-change have been the highest rank among repetitions between articles in the field of foresight. And economics, regional urban planning, business, as the research area with the highest number of papers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Forsight
  • trend analysis
  • Scientometric analysis
  • Clustering