ارتباط اخلاق حرفه‌ای و انضباط سازمانی با سلامت اداری کارکنان (مورد مطالعه: دانشگاه‌های پیام نوراستان البرز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد گروه مدیریت آموزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت آموزشی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

هدف: تحقیق حاضر بررسی رابطه بین انضباط اداری و اخلاق حرفه‌ای با سلامت سازمانی کارکنان دانشگاه‌های پیام نور استان البرز بوده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها از نوع همبستگی بود.
روش: جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش شامل کلیه کارکنان تمام وقت دانشگاه پیام نور استان البرز می‌باشدکهتعداد این کارکنان260 نفر بود.حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 152 نفر انتخاب و با توجه به افت احتمالی نمونه‌ها، 230 پرسشنامه توزیع گردید که در نهایت 203 پرسشنامه به محقق عودت داده شدو از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج حاصل از اجرای آزمون t در سطح اطمینان 95% نشان داد،وضعیتمتغیر انضباط اداری ومتغیر سلامت سازمانی در سطح بالاتر از متوسط قرار دارد. در ضمن نتایج حاصل از اجرای آزمون همبستگی پیرسون در سطح اطمینان 99% نشان داد بین متغیرهای انضباط اداری و سلامت سازمانی و اخلاق حرفه‌ای و سلامت سازمانی کارکنان نمونه مورد پژوهش رابطه مثبت و معنی‌داری وجود داشت.
نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از رگرسیون نشان داد، ضریب بتا مربوط به متغیرهای انضباط اداری و اخلاق حرفه‌ای مثبت بوده.که در این میان میزان بتای محاسبه شده برای انضباط اداری برابر با 410/0 و اخلاق حرفه‌ای برابر با 189/0 می‌باشد. در نهایت معادله رگرسیونی کلی محاسبه شده در این پژوهش به شرح زیر می‌باشد:
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship Professional Ethics and Organizational Discipline with Staff Administrative Health (Case Study: Alborz Payame Noor University)

نویسندگان [English]

  • Hassan Hejazifar 1
  • Hadi Rezghi Shirsavar 2
  • Shahram Hashemnia 3
1 MA Department of Educational Management, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Educational Administration, Islamic Azad University, Tehran Branch West, Tehran, Iran (Corresponding Author)
3 Assistant Professor, Department of n Management, Payamenoor, Tehran, Iran
چکیده [English]

The main aim of this research is study of relationships between administrative discipline and professional ethics with organizational health in Alborz Payame Noor university staff.
This study is an applied research according to the goals and objectives of the research and the method used in the carrent research is correlational.
The current research statistical population includes all of the employees in Alborz Payame Noor university for measuring the sample size in the carrent research the Cochran's formula was
used and regarding the fact that the population size was 260 individuals.
Consequently, 152 employees were selected but dueto possible sample loss 230 questionnaires were distributed among the population. Finnally 203 questionnaires were returned to the researcher. Also for sampling in this research the simple random sampling was
used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Administrative Discipline
  • organizational health
  • High Schools