آینده‌پژوهی خدمات فرهنگی معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی آینده پژوهی، دانشکده مدیریت، علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر (مسئول مکاتبات)

2 کارشناس ارشد مهندسی آینده پژوهی، دانشکده مدیریت، علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

3 عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت، علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

مدیریت پژوهش و برنامه‌ریزی معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی در راستای انجام مأموریت‌های ذاتی خود در سال 1394 اقدام به تعریف طرح پژوهشی آینده‌پژوهی خدمات فرهنگی نمود. در این خصوص با تشکیل تیم متخصص آینده‌پژوهی، روش سناریونویسی به عنوان یک روش آینده‌نگرانه مطلوب در تسهیل تحقق اهداف و مأموریت‌های برنامه‌ریزی معاونت انتخاب شده و با حجم زیادی از مطالعات مبنا، مرور ده‌ها مقاله و سند اجرایی و مصاحبه، مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی توسط محققان به پایان رسید. پس از احصاء عوامل کلیدی و بررسی پیشران‌های موضوع، نظریه‌های خبرگانی برآمده از تعاملات و مشارکت آنان در چهار پنل تخصصی PEST ، باعث اعتباربخشی شده و کم وکاست‌های احتمالی مرتفع گردید. سپس مبتنی بر شناسایی وضعیت موجود، یافته‌ها و تحلیل اثر متقابل، دو مؤلفه‌ی «وضعیت اقتصادی» و «مدیریت یکپارچه فرهنگی» به عنوان عدم قطعیت‌های بحرانی و تشکیل‌دهنده محورهای سناریونویسی به روش GBN در نظر گرفته شد. با در نظر گرفتن دو سطح مدیریت یکپارچه مطلوب (سازمانی و فراسازمانی) مجموعاً شش سناریوی استقرایی 5 ساله مشتمل بر سناریوهای مطلوب، محتمل و ممکن توصیف شده و شاخص‌های راهنما و همچنین نکات توصیه‌ای در ضمن مواد شرح یافته، به سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Future Studies of Cultural Services in Islamic Advertising and Communication Department of Astan Quds Razavi

نویسندگان [English]

  • Ahmad Borumand 1
  • Hamed Davari 2
  • Amirnaser Akhavan 3
1 Graduate Student of Technology Foresight (M. Sc.), Department of Management, Science and Technology, Amirkabir University of Technology (Tehran Polytechnic), (Corresponding Author)
2 Graduate Student of Technology Foresight (M. Sc.), Department of Management, Science and Technology, Amirkabir University of Technology (Tehran Polytechnic)
3 A member of faculty: Department of Management, Science and Technology, Amirkabir University of Technology (Tehran Polytechnic)
چکیده [English]

In 1394, Research and Planning Management of Islamic Advertising and Communication Department of Astan Quds Razavi in order to their inherent missions had defined a research project about the future of its own cultural services. In this regard, futures studies expert team was formed and they selected scenario development method (GBN) as a favorable futuristic planning. So library and field studies concluded by huge volumes of baseline studies, review of
dozens of articles and administrative documents in addition to interviews. After recognizing key elements and driving forces, experts accredited these factors by their interactions in four specialized PEST panels, and potential defects were resolved. Then researchers identified two elements of "economic situation" and "cultural integrated management" as critical uncertainties
and constructive scenario development axes based on the findings and Cross Impact Analysis. We have been considered level of integrated management (organizational and more broadly) and caused to describe total six inductive scenarios including preferable, probable and possible ones. Meanwhile guidance indicators and advices were described in order to make fields to shape better decisions and policies besed on Astan Quds Razavi vision.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural Servicing
  • futures studies
  • Scenario Development
  • Islamic Advertising and Communication Department
  • Astan Quds Razavi