کلیدواژه‌ها = عوامل محیطی
تحلیل مدل پیشایندهای مهارت ‌سیاسی مدیران در سازمان‌ دولتی

دوره 30، شماره 2 (پیاپی 117)، تیر 1398، صفحه 177-194

ثمین یوسفی؛ مسعود پورکیانی؛ مهرداد گودرزوندچگینی