کلیدواژه‌ها = عوامل سازمانی
طراحی مدل سازمانهای اینده با قابلیت اطمینان بالا (مورد مطالعه صنعت بانکداری)

دوره 30، شماره 4 (پیاپی 119)، اسفند 1398

لقمان رحمانپور؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ سید مهدی الوانی؛ ناصر hamidi


تحلیل مدل پیشایندهای مهارت ‌سیاسی مدیران در سازمان‌ دولتی

دوره 30، شماره 2 (پیاپی 117)، تیر 1398، صفحه 177-194

ثمین یوسفی؛ مسعود پورکیانی؛ مهرداد گودرزوندچگینی