دوره و شماره: دوره 25، شماره 1 (پیاپی 101)، زمستان 1393 
6. رابطه بین شیوه های تصمیم گیری مدیران و سلامت سازمانی

صفحه 53-64

تهمینه شهسواری؛ رویا افراسیابی؛ حسینعلی بهرامزاده