دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 (پیاپی 27و 26)، زمستان 1374 
1. بررسی انحلال و اقتدار جوامع اسلامی

صفحه 5-14

عبدالله جاسبی؛ محمدرضا شریف آزاده