دوره و شماره: دوره 2، شماره 4 (پیاپی 7)، زمستان 1369 
6. ماهیت پژوهش های حسابداری

صفحه 69-87

یوجی ایجیری؛ علی ثقفی؛ رمضانعلی رویایی