دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 (پیاپی 10و 11)، زمستان 1370