دوره و شماره: دوره 4، شماره 4 (پیاپی 15)، زمستان 1371 
4. جامعه جدید سازمان ها

صفحه 79-95

پیتر دراکر؛ عباس منوریان