دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 (پیاپی 20 و21)، تابستان 1373