دوره و شماره: دوره 10، شماره 3(پیاپی 38)، پاییز 1377