دوره و شماره: دوره 13، شماره 1 (پیاپی 48 و 49)، تابستان 1380