دوره و شماره: دوره 14، شماره 2 (پیاپی 54 و 55)، زمستان 1381 
1. ارایه یک مدل برنامه ریزی ریاضی برای سنجش کارایی نسبی صنایع ایران

صفحه 5-28

محمدجواد اصغرپور؛ میربهادر قلی آریا نژاد؛ مصطفی شکری؛ محمدعلی کرامتی


3. تعیین کارایی نسبی واحدهای تصمیم گیری تا حدی نامتجانس با DEA

صفحه 55-69

رضا فرضی پور صائن؛ عزیزالله معمار یانی؛ فرهاد حسین زاده لطفی