دوره و شماره: دوره 15، شماره 4 (پیاپی59)، زمستان 1382 
4. مدل سازی قابلیت اطمینان با استفاده از منطق فازی

صفحه 63-73

میربهادر قلی آریا نژاد؛ عباس طلوعی اشلقی


5. قلمرو تعریف بازاریابی یا بازارگرایی؟

صفحه 75-101

هاشم نیکومرام؛ کامبیز حیدرزاده