همکاران دفتر نشریه

مدیر داخلی

دکتر افسانه زمانی مقدم

مدیریت دانشیار

jfmsrbiau@yahoo.com