دوره و شماره: دوره 30، شماره 2 (پیاپی 117) - شماره پیاپی 117، تابستان 1398 
4. ارائه مدلی برای توسعه چابکی سازمانی در صنعت معدن کشور

صفحه 41-56

امیر توکلی رودی؛ آرش شاهین؛ اکبر نیلی پور طباطبایی


7. طراحی مدل بهبود عملکرد نمایشگاه های تجاری در ایران: از دید غرفه داران

صفحه 87-100

هوشنگ گودرزی؛ حسین وظیفه دوست؛ سید جمال الدین طبیبی؛ هاشم نیکومرام


13. تحلیل مدل پیشایندهای مهارت ‌سیاسی مدیران در سازمان‌ دولتی

صفحه 177-194

ثمین یوسفی؛ مسعود پورکیانی؛ مهرداد گودرزوندچگینی