دوره و شماره: دوره 29، شماره 4 (پیاپی 115) - شماره پیاپی 115، زمستان 1397 
1. مدل‌سازی و تحلیل سناریوهای آینده نظام بانکی در ایران

صفحه 1-14

علی رضائیان؛ حمیدرضا فرتوک زاده؛ میثم رجبی نهوجی؛ نیما لطفی فروشانی


3. طراحی مدل مطلوب آینده نگاری شرکتی (مطالعه موردی: شرکتهای مدیریت صادرات)

صفحه 31-46

سهیل دادخواه؛ روح الله بیات؛ صفر فضلی؛ عین الله کشاورز ترک؛ ابوالقاسم ابراهیمی


8. خاستگاه آینده‌نگاری و جایگاه آن در سیاستگذاری بخش عمومی

صفحه 119-136

بهزاد مشعلی؛ حسن شیبانی؛ ابراهیم حاجیانی؛ علی اله قنبری


9. مدل مهارت های زندگی نسل دیجیتال در ایران (نظام متوسطه دوم)

صفحه 119-136

پریسا زمانی فراهانی؛ افسانه زمانی مقدم؛ نادر قورچیان


10. مصرف نمایشی جوانان: آینده‌ی مصرف‌گرایی

صفحه 149-172

سیدنوید نوربخش؛ پژمان جعفری؛ فرهاد غفاری؛ یزدان منصوریان