دوره و شماره: دوره 27، شماره 2 (پیاپی 107) - شماره پیاپی 107، پاییز 1395 
4. پیش بینی جریان های نقدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 47-57

رسول یاری فرد؛ جعفر کرمانج؛ حسین نعمت جو؛ مهدی ابراهیمی


5. تأثیر فعالیتهای مدیریت دانش بر عملکرد غیرمالی شرکتهای آب و برق

صفحه 59-74

کریم اسکندری؛ حسین بوداقی خواجه نوبر؛ رضا رستم زاده؛ صادق بایایی هروی