دوره و شماره: دوره 28، شماره 4 (پیاپی 111) - شماره پیاپی 111، زمستان 1396 
5. تدوین ساختار مناسب آینده‌پژوهی در شهرداری اصفهان

صفحه 67-78

سعید ابراهیمی؛ زهرا قاطعی کلاشمی؛ مسعود حاج بنده؛ داریوش مرادی