دوره و شماره: دوره 28، شماره 2 (پیاپی 109) - شماره پیاپی 109، تابستان 1396 
4. روش‌های پیش‌بینی بازارهای مالی در شرایط گسست ساختاری

صفحه 41-53

فروزنده جعفرزاده پور؛ امیر ناظمی؛ علیرضا اسدی