دوره و شماره: دوره 17، شماره 4 (پیاپی 67)، زمستان 1384 
6. شرایط و عوامل موثر بر اجرای خط مشی های مالیاتی در ایران

صفحه 71-80

غلامرضا معمارزاده؛ حبیب ا.. طاهرپور کلانتری